foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Mes Facebook'e

Youtube kanalas

youtube

MAŽOSUIOS LIETUVOS JURBARKO KRAŠTO KULTŪROS CENTRO

KULTŪRINĖS VEIKLOS KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

Kultūrinės veiklos koordinatorius vykdo šias funkcijas:

Direktoriui išvykus ar susirgus pavaduoja jį. Reikalui esant atstovauja kultūros centrą.

Planuoja kultūros centro renginius bei kitas veiklas, dalyvauja įgyvendinant kultūros centro veikos programą;

Bendradarbiauja su kitų kultūros, švietimo įstaigų darbuotojais, NVO atstovais

Bendradarbiauja su įstaigos meno vadovais organizuojant projektinius bei kitus renginius;

Režisuoja koncertines programas, pagal galimybes vykdo atlikėjo funkcijas;

Kelia savo kvalifikaciją dalyvaujant seminaruose, kursuose individualiai studijuoja metodinę literatūrą, nuolat mokosi ir tobulina savo specialybės kvalifikaciją, gilina žinias regiono, šalies kultūros ir istorijos srityje, domisi darbo naujovėmis,

     Rengia savo veiklos planus ir teikia ataskaitas centro administracijai;

inicijuoja ir rašo kultūrinius projektus finansavimui gauti, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir įvairiems fondams, ir juos įgyvendina. Ieško rėmėjų Jurbarko kultūros centro kultūrinės veiklos įgyvendinimui;

Vykdo kitus centro direktoriaus pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir teisės aktams.

 

MAŽOSIOS LIETUVOS JURBARKO KRAŠTO KULTŪROS CENTRO

MENO VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

Meno vadovas atlieka šias pagrindines funkcijas:

Rūpinasi meno šakos, žanro populiarinimu ir suaugusiųjų įtraukimu į kultūrinę, meninę,

Šviečiamąją veiklą; rūpinasi kolektyvo meniniu lygiu orientuojasi į geriausius šio žanro kolektyvus.

Atrenka ir priima į kolektyvą naujus narius; parengia kolektyvą koncertams, konkursams ir festivaliams; ugdo kolektyvo narių tarpusavio bendravimo ir sceninę kultūrą;

Parenka repertuarą ir jį nuolat atnaujina

Sudaro metų veiklos planą, repeticijų grafika ir jį pateikia direktoriui.

Prireikus režisuoja koncertines programas.

Pagal galimybes ir kultūros centro poreikius vykdo atlikėjo funkcijas;

Organizuoja koncertus, renginius ir koncertines išvykas; teikia pagalbą kolegų organizuojamiems renginiams.

Su kolektyvu koncertuoja kultūros centro teritorijoje, rajone. Atstovauja savo įstaigą rajoniniuose, regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose bei apžiūrose, konkursuose;

Rūpinasi kolektyvo reklama;

Rūpinasi kolektyvo sceninių kostiumų, instrumentų priežiūra ir jų atnaujinimu; tvarko ir saugo kolektyvo veiklos dokumentaciją;

Palaiko ryšius ir bendradarbiauja su kūrybinėmis sąjungomis, organizacijomis, kultūros ir švietimo įstaigomis;

Individualiai rengiasi repeticijoms, studijuoja metodinę literatūrą, nuolat mokosi ir tobulina savo specialybės kvalifikaciją, gilina žinias regiono, šalies kultūros ir istorijos srityje, domisi darbo naujovėmis.

Teikia siūlymus dėl kultūrinių renginių planavimo;

Inicijuoja ir rašo kultūrinius projektus finansavimui gauti, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir įvairiems fondams, ir juos įgyvendina, ieško rėmėjų Jurbarko kultūros centro kultūrinės veiklos įgyvendinimui;

Vykdo kitus centro direktoriaus pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams bei teisės aktams.

Siekia dalyvavimo respublikinėse dainų šventėse bei aukštesnės kolektyvų kategorijos.

Laikosi patvirtinto darbo ir repeticijų grafiko. Apie neatvykimo į darbą priežastis ar repeticijų grafiko pakeitimą raštu arba žodžiu informuoja kultūros centro direktorių.

Užtikrina, kad darbui skirtos patalpos ir priemonės (muzikos instrumentai, koncertinė apranga) ar kitas turtas būtų tinkamai eksploatuojamas, prižiūrimas ir saugomas.

 

MAŽOSIOS LIETUVOS JURBARKO KRAŠTO KULTŪROS CENTRO

KULTŪROS RENGINIŲ ORGANIZATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

Kultūros renginių organizatorius vykdo šias funkcijas:

Planuoja kultūros centro renginius bei kitas veiklas, dalyvauja įgyvendinant kultūros centro veikos programą;

Bendradarbiauja su kitų kultūros, švietimo įstaigų darbuotojais, NVO atstovais;

Bendradarbiauja su įstaigos meno vadovais organizuojant kultūrines veiklas bei renginius;

Režisuoja koncertines programas, pagal galimybes vykdo atlikėjo funkcijas;

Organizuoja kultūros centro renginių reklamą;

Dirba su įgarsinimo ir apšvietimo įranga.

Kelia savo kvalifikaciją dalyvaujant seminaruose, kursuose. Individualiai studijuoja metodinę literatūrą, nuolat mokosi ir tobulina savo specialybės kvalifikaciją, gilina žinias regiono, šalies kultūros ir istorijos srityje, domisi darbo naujovėmis,

Rengia savo veiklos planus ir teikia atskaitas kultūros centro direktoriui;

Inicijuoja ir rašo kultūrinius projektus finansavimui gauti, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir įvairiems fondams, ir juos įgyvendina, ieško rėmėjų Jurbarko kultūros centro kultūrinės veiklos įgyvendinimui;

Tvarko kultūros centro nuotraukų archyvą, koordinuoja kultūros centro metraščio rašymą, veda įvykdytos veiklos statistiką ir ją teikia direktoriui;

Vykdo kitus centro direktoriaus pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir teisės aktams;

Laikosi patvirtinto darbo grafiko. Apie neatvykimo į darbą priežastis raštu arba žodžiu informuoja kultūros centro direktorių;

Užtikrina, kad darbui skirtos patalpos ir priemonės ar kitas turtas būtų tinkamai eksploatuojamas, prižiūrimas ir saugomas.

 

MAŽOSIOS LIETUVOS JURBARKO KRAŠTO KULTŪROS CENTRO

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

Valytojas vykdo šias funkcijas:

Palaiko pavyzdingą tvarką ir švarą patalpose ir įstaigai priklausančioje teritorijoje;

Repeticijoms skirtas patalpas valo po kiekvienos repeticijos;

Valo pastato langus, prižiūri gėles;

Šiukšles renka ir krauna į specialiai tam paruoštas vietas, konteinerius.Nustatytą dieną konteinerius išveža į kiemą tolimesniam šiukšlių išgabenimui.

Rudenį sugrėbia ir sušluoja medžių lapus;

Žiemą valo sniegą, barsto šaligatvius;

Rūpinasi, kad teritorijoje būtų šiukšliadėžės, smėlio dėžės;

Prižiūri kultūros centro turtą;

Vykdo kitus teisėtus, pagal savo kompetenciją, direktoriaus nurodymus;

Padeda paruošti patalpas ir inventorių renginiams;

Valstybinių švenčių dienomis kelia vėliava prie kultūros centro pastato .

 

MAŽOSIOS LIETUVOS JURBARKO KRAŠTO KULTŪROS CENTRAS

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖ APRAŠYMAS

 

Vyriausias buhalteris vykdo šias funkcijas:

Organizuoja Buhalterijos darbą ir jam atstovauja, rengia ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti

finansinės veiklos planus ir ataskaitas;

Kompetencijos ribose dalyvauja rengiant priemones įstaigos strateginiam veiklos planui ir įstaigos metinius veiklos planus;

Užtikrina finansinių operacijų teisėtumą, buhalterinę apskaitą, valstybės/savivaldybės lėšų panaudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą finansinių dokumentų tvarkymą;

Vykdo įstaigos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus teisės aktus finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje;

Pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją ir duomenis kontrolės institucijų auditoriams ir kitoms institucijoms pagal pateiktus prašymus, nurodymus;

Pateiktuose dokumentuose užfiksuotus duomenis registruoja finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje, formuoja buhalterinės apskaitos registrus už ataskaitinį laikotarpį;

Atlieka atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais apskaitą;

Rengia mokėjimo nurodymus;

Rengia įstaigos biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių vykdymo bei kitas ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais ir teikia jas asignavimų valdytojams bei kitoms institucijoms pagal kompetenciją;

Teikia buhalterinės apskaitos duomenis ir kitą susijusią informaciją (įstaigos gautinų ir mokėtinų skolų sąrašus, duomenis apie panaudotus asignavimus ir jų likučius, atsargų likučius ir pan.) asignavimų valdytojams pagal nustatytą tvarką ir kompetenciją;

Teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus biudžetinės įstaigos vadovui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės institucijoms;

Teikia biudžetinės įstaigos vadovui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;

Rengia biudžetinės įstaigos suvestinę finansinę atskaitomybę ir, įstaigos vadovui pasirašius, teikia valstybės/ savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, kurių vadovai yra biudžeto asignavimų valdytojai ir kuriems jie pavaldūs, jų nustatyta tvarka ir terminais;

Vykdo išankstinę finansų kontrolę:

Pasirašydamas ūkinės operacijos dokumentus, parašu ir data patvirtina, kad ūkinė operacija yra teisėta, dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir kad jai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų

Turi teisę be įstaigos direktoriaus nurodymų gauti iš kitų įstaigos padalinių arba darbuotojų raštiškus arba žodinius paaiškinimus dėl dokumentų ūkinei operacijai atlikti parengimo ir ūkinės operacijos atlikimo bei dokumentų kopijas;

Atsako už einamąją finansų kontrolę.

Nuorodos

jurbarko savivaldybe


jkc logotipas


viesvile logo1


smalininku kartodromas logo

 


Jurbarko turizmo ir verslo inforacijos centras


pagegiai